0

Szukaj

§1. PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Michiamo.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Michiamo.pl jest Pani Aleksandra Twarkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MI CHIAMO ALEKSANDRA TWARKOWSKA z siedzibą w Poznaniu (60-613), ul. Drzymały 26C, NIP: 6443415571, REGON 387271408.
 2. Zarówno układ elementów graficznych, jak i sama treść serwisu oraz zamieszczone zdjęcia stanowią własność Pani Aleksandry Twarkowskiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą MI CHIAMO ALEKSANDRA TWARKOWSKA i korzysta z ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§3. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiającym utworzenie konta Klienta.
 3. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Klient – zarówno Klient Konsument, jak i Klient Przedsiębiorca.
  • Klient Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta, z dniem 01.01.2021r. stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Klient Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem oraz hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 6. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych produktach, promocjach, zaproszeniach do ankiet Sprzedawcy, kodach rabatowych, życzeniach świątecznych oraz zaproszeniach na eventy lub akcje organizowane lub polecanych przez Sprzedawcę.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będą przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki użytkowników Sklepu.
 9. Sklep, Serwis – sklep internetowy Michiamo.pl, działający pod adresem www.michiamo.pl.
 10. Sprzedawca – Aleksandra Twarkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MI CHIAMO ALEKSANDRA TWARKOWSKA z siedzibą w Poznaniu (60-613), ul. Drzymały 26C, NIP: 6443415571, REGON: 387271408 adres poczty elektronicznej: aleksandra@michiamo.pl, dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.
 11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana lub zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§4. KONTO

 1. Wymogiem technicznym do skorzystania ze Sklepu jest posiadanie komputera lub innego sprzętu elektronicznego posiadającego dostęp do przeglądarki oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia Konta niezbędne jest wypełnienia Formularza Rejestracji z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego Konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych logowania do Sklepu.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udziału w konkursach, otrzymywanie newslettera.

§5. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje Konto lub bez rejestracji. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienia Formularza Zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzymuje informacje o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia. W procesie zamówienia nie powstają żadne ukryte koszty.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego Formularza Zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Klienta Umowy sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został przez niego wpisany do Formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Sklepu na dowód zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 9. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. W takim przypadku informacja o czasowej niedostępności Sklepu zostanie zamieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Sklepu.

§6. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klienta ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  • Online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
  • Elektroniczne oraz kartą za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  • Blik
  • Pobranie
 2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w ciągu 30 minut poprzez udostępnione przez Sklep formy płatności Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 4. Zamówienie powyżej 800 zł wysyłamy tylko za przedpłatą.

§7. WARUNKI I TERMINY DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Przy złożeniu Zamówienia z opcją płatności za pobraniem zamówienie zostanie przesłane do realizacji po chwili jego złożenia.
 2. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji zamówień trwa od 1 do 3 dni roboczych.
 4. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firm kurierskich.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są jawne i zawarte w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy na terenie Poznania, po wcześniejszym kontakcie mailowym ze sklepem.
 7. Czas transportu Produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze, zgodnie z umową zawartą z firmą kurierską dostarczającą Produkt.
 8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§8. REKLAMACJA I ZWROTY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez wysłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres _reklamacje@michiamo.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres ul.Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo.
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres Sklepu: ul.Grzybowa 10, 62-081 Wysogotowo wraz z potwierdzeniem sprzedaży i formularzem reklamacyjnym, który jest do pobrania na stronie Sklepu www.michiamo.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.michiamo.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego Formularza lub błędne jego wypełnienie może spowodować opóźnienie w procesie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta Konsumenta jest określony w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowo na adres reklamacje@michiamo.pl, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 7. Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów Przedsiębiorców z tytułu wad (rękojmia).

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia obioru przesyłki, odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przesłać drogą elektroniczną na adres reklamacje@michiamo.pl lub kurierem (pocztą polską).
 2. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi Konsumentowi. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi Przedsiębiorcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu Produktu oraz oświadczenia Klienta Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta Konsumenta sposób dostawy, innego niż najtańszy sposób dostawy).
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:
  • Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto bankowe na numer konta podany w Formularzu;
  • Przy płatności elektronicznej lub kartą poprzez serwis Przelewy24 na numer konta podany w formularzu
  • Przy płatności Blik na numer konta podany w formularzu
 5. Klient Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 6. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Zawarte w niniejszym paragrafie 9 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Sprzedawca zastrzega, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko Klientów Przedsiębiorców, nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta Przedsiębiorcy żadnych roszczeń.
 3. W przypadków Klientów Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§11. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Pani Aleksandra Twarkowska, prowadząca działalność pod firmą MI CHIAMO ALEKSANDRA TWARKOWSKA z siedzibą w Poznaniu (60-613), ul. Drzymały 26C, NIP: 6443415571, REGON 387271408.
 2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Panią Aleksandrę Twarkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MI CHIAMO ALEKSANDRA TWARKOWSKA, w związku z prowadzeniem Sklepu, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka prywatności.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin Sklepu dostępny jest na stronie www.michiamo.pl 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka